Veiligheid

We krijgen regelmatig vragen of opmerkingen over wat een LOTUSslachtoffer nu precies kan en mag spelen.

Uitgangspunt in deze is hetzelfde als in de EHBO: "Let op gevaar !!!". Mocht je na het lezen van onderstaande tekst nog vragen hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen.
 

De veiligheid van het lotusslachtoffer

(uit : LOTUSleerboek, 5e druk, 2013)
 

Aandachtspunten 

 • Breng uzelf niet in gevaarlijke situaties. Neem voldoende maatregelen voor eigen veiligheid en die van anderen. Kijk altijd of er een weg is voor u en anderen om uit een gevarenzone te ontsnappen. Neem de tijd om dit uit te zoeken.  
 • Ga niet in een met rook gevulde ruimte zitten of liggen. Ga na waardoor de rook wordt veroorzaakt. Ga niet in een rookruimte zitten of liggen zonder toereikende adembescherming. Ook oefenrook is schadelijk. 
 • Kijk uit voor ensceneringen waarbij gevaarlijke materialen worden gebruikt, zoals glasscherven, stukken ijzer en andere scherpe voorwerpen. 
 • Let op bij het acteren van een rol als drenkeling. Het gevaar van onderkoeling is al gauw aanwezig. Sta erop dat er ook voor u speciale beschermende kleding is. 
 • Kijk uit bij brandweeroefeningen. Bij bewusteloze slachtoffers kunnen brandweerlieden per ongeluk tegen uw hoofd schoppen. Ga niet achter een deur liggen. Tijdens het vervoer kan een ademluchtmasker onzacht tegen uw hoofd stoten. 
 • Gebruik geen huidonvriendelijke grimematerialen. Dit geldt in het bijzonder voor crème en lijm. U kunt allergisch zijn voor bepaalde grimematerialen. Controleer daarom zorgvuldig of u ertegen kunt. Zo niet, gebruik dit materiaal dan niet en probeer ander materiaal. Tip: gebruik voor het kleuren van namaakweefsel speciale grimematerialen of materialen die eetbaar zijn. Deze zullen over het algemeen niet schadelijk zijn voor de huid. 
 • Lees voor gebruik altijd de etiketten op de flesjes en potjes met de grimeermaterialen. 
 • Pas op voor het inademen van giftige dampen, bijvoorbeeld bij het branden van lijm voor een bepaalde derdegraads verbranding. 
 • Neem geen capsules met bloedpoeder of ander grimemateriaal in uw mond als u niet weet of het daarvoor is goedgekeurd. 
 • Gebruik geen terpentine, wasbenzine of andere huidonvriendelijke stoffen om de grime te verwijderen. 
 • Let erop dat de eerstehulpverlener geen vloeistof, suiker(klontjes) of andere voorwerpen in uw mond stopt tijdens het uitbeelden van bewusteloosheid. Maak een afspraak met de medisch docent en/of instructeur eerste hulp dat er tijdig wordt ingegrepen. 
 • Laat niet toe dat de eerstehulpverlener buikstoten toepast. 
 • Zorg ervoor dat bij vervoer over een trap of vanuit een toren of iets dergelijks altijd iemand aanwezig is die de veiligheid tijdens het vervoer in de gaten houdt. 
 • Controleer vóór de aanvang van een les of oefening of de eerstehulpverleners en andere hulpverleners op de hoogte zijn van het codewoord "no Play". Het kan uw leven redden. 
 •  om de veiligheid van het LOTUSslachtoffer niet in gevaar te brengen mogen sommige letsels en stoornissen niet worden uitgebeeld en mogen bepaalde eerstehulphandelingen niet (volledig) op de Lotus worden toegepast:
  •  letsels en stoornissen die niet worden uitgebeeld 
   •           Hyperventilatie
   •           Oogletsels
   •           Flauwvallen (de handeling zelf)
   •           Het maken van echte letsels
  •     eerste hulp die schade kan toebrengen aan de gezondheid van het LOTUSslachtoffer. 
   •           Verslikking
   •           Het voelen van de halsslagader
   •           Het in de stabiele zijligging brengen van een bewusteloos slachtoffer
   •           Ondersteunend verplaatsen
   •           Vervoeren van slachtoffers